Students:Main

From LabAdmin Wiki
Jump to: navigation, search

--Roym 15:27, 19 April 2012 (IDT)= Lab Admin Student Manual =

Preface

מדריך למשתמש במערכת Lab Admin

מבוא

 מערכת  ניהול הפרוייקטים היא המערכת דרכה מתבצעות כל פעולות הניהול הקשורות לפרוייקטים לתואר ראשון בפקולטה להנדסת חשמל בטכניון. 

פעולות אלו כוללות בין השאר:
  • הגדרות הפרוייקטים ע"י המנחים
  • הרשמה לפרוייקטים ע"י הסטודנטים
  • אישור ההרשמה ע"י כל הגורמים
  • מעקב אחרי הפרוייקט תוך כדי הביצוע שלו
  • הזנת מסמכי תיעוד הפרוייקט
  • העברת ציון ע"י המנחה

חשוב לציין שפלטפורמת הוויקי היא פקקטה פלטפורמה שלא ניתן לכתוב בה באמת בעברית. לכן כל המבוא הזה הולך להימחק ולהיכתב מחדש באנגלית.

המערכת נותנת הרשאות לכל משתמש בהתאם לסוג הפעולות אותן הוא אמור לבצע (למשל סטודנט לא יכול להעביר ציון) . בדף זה יהיו מרוכזים ההסברים לכל הפעולות אותם אמור לבצע הסטודנטים, כולל הסבר על התהליך כולו.

Students Manual will be published here


How to search for a project

How to register for a project

How to add notes to a project

How to submit a project

How to close a project

How to fill the feedback form

Personal tools